Địa chỉ: Thôn Trung Hòa - xã Mai Trung
Điện thoại: 3.673.510
 11/07/22  Tin nhà trường  18
Bộ quy tắc ứng sử năm học 2021 - 2022
 11/07/22  Tin nhà trường  14
Biên bản bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2021 - 2022
 11/07/22  Tin nhà trường  19
Quyết định phân công nhiệm vụ cho giáo viên năm  học 2021 - 2022
 11/07/22  Tin nhà trường  13
Quản lý trang thiết bị trường học
 11/07/22  Tin nhà trường  21
Quyết định, kế hoạch tuyển sinh năn 2021- 2022
 11/07/22  Tin nhà trường  26
Quyết định thành lập tổ công nghệ thông tin
 11/07/22  Tin nhà trường  9
Công tác phối hợp với phụ huynh xây dựng cơ sở vật chất
 11/07/22  Tin nhà trường  15
Bài viết về công tác tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh